• Chủ đầu tư: Công ty Cp Đầu tư Phát triển Hạ tầng Liên Việ
  • Giá trị: 86.277.616.000 tỷ đồng
  • Thời gian thực hiện: 2018