• Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng Cotec (Coteccons)
  • Giá trị: 18.234.113.000 tỷ đồng
  • Thời gian thực hiện: 2017